ຂ່າວ

 • Post time: Dec-24-2020

  1、the soap maintenance method Every once in a while, the wooden furniture should be cleaned once. When washing, use a soft rag or sponge to scrub with warm soapy water. After drying, brush it with furniture oil wax to make it bright. 2、the milk maintenance method Use a clean rag to soak in the ...ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • Post time: Dec-03-2020

  Red sandalwood, belonging to the mahogany series, hardness, density first, no mites, not afraid of acid, alkali corrosion, can be called the king of wood. Because its wood is tight and hard, the fragrance is eternal, the color is beautiful and changeable, the poison is not invaded, the immortalit...ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • Post time: Nov-30-2020

  This business is really no one wants to do it, but some things are too long, not only can not clean it, but also spend money to clean, such as the current tiles, kitchen hoods, etc. Today Come to teach everyone how to clean and clean at home, saving money and effort. This tile is really pretty wh...ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • Post time: Nov-26-2020

  From ancient times to the present, the relationship between Feng Shui and architecture is also very close. Ancient architecture, especially those palaces, monasteries, bureaucrats, gardens, etc., are very feng shui. So far, Hong Kong has attached great importance to feng shui. Therefore, today, w...ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • Post time: Nov-23-2020

  First, the French furniture has a rich aristocratic court color, fine workmanship, rich in artistic atmosphere. France is a country that understands life. Its fashion, perfume and cooking are world-famous. French furniture, which is part of the French art of living, is no exception. It inherits t...ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • Post time: Nov-19-2020

  Headboard is generally easy to be ignored, but when you stand in the bedroom to enjoy your “nest”, you may feel as if there is something missing and what is wrong. This is likely to be the headboard is not selected, headboard is not only the face of the bed, or the face of the bedroom...ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • Post time: Oct-29-2020

  Ming-style furniture is not indicative of contemporary furniture. Ming Dynasty furniture refers specifically to furniture made in the Ming Dynasty. Ming furniture is the concept of time, while Ming furniture bai is the concept of art. There is a fundamental difference between the two. Ming-style ...ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • Post time: Dec-26-2019

  Solid wood furniture refers to pure solid wood furniture, which means that the materials are natural materials that have not been reprocessed, and do not use any furniture made of wood-based panels. Solid wood furniture surface can generally see the real texture of wood, simple and calm, occasion...ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • Post time: Dec-12-2019

  Furniture, a simple word. But who knows the meaning of furniture? Furniture, is a home without furniture is not a perfect home. The development of furniture has gone through thousands of years, and now there are many categories. American furniture, European furniture, Chinese furniture, rural fur...ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • Post time: Apr-28-2018

  Believe that every home will have a whole bedroom furniture brand chest, of course there is a whole wardrobe, clothing decoration is good, also looks much more beautiful, but maybe you only know the use of the wardrobe, don’t really know the whole wardrobe maintain, if do not pay attention...ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • Post time: Jan-14-2018

  Chinese sofa Emphasis on cool in winter and warm in summer, all seasons. Chinese sofa is characterized by the entire bare wood frame. On the sponge cushion can be replaced as needed. This flexible way to make Chinese-style sofa by many people’s favorite: Dongnuanxialiang, convenient and pra...ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • Post time: Jan-14-2018

  American classic sofa American Classic Sofa – An Introduction to American Sofa As a unique home genre, American sofas (seven-foot sofas) have won the favor of consumers with their crisp, clear lines and well-proportioned decor, with refinement and simplicity as its hallmark. In fact, the Am...ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • ທີ່ໃຊ້ເວລາໄປສະນີ: ເມສາ 07-2017

  ບາງຄັ້ງປົກກະຕິ Housecleaning ຂອງທ່ານປົກກະຕິຈະບໍ່ໄດ້ຮັບວຽກເຮັດງານທໍາເຮັດ, ເຊັ່ນ: ໃນເວລາທີ່ໂຊຟາຂອງທ່ານແມ່ນ smelly. ຫມາປຽກ, ວັຍລຸ້ນ sweaty, ເດັກນ້ອຍ muddy, ເປັນ sofa ມືສອງຫລືໂຊຟາທີ່ໄດ້ຖືກກັກຂັງໄວ້ໃນການເກັບຮັກສາຫຼື basement ໄດ້ສາມາດເບິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ແຕ່ວ່າມີບັນຫາກິ່ນເປັນ. ຄວາມສະອາດກິ່ນຂອງທ່ານ ... ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

 • ທີ່ໃຊ້ເວລາໄປສະນີ: ເມສາ 07-2017

  ເກົ້າອີ້ຫ້ອງຮັບປະທານອາໃຊ້ເປັນບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ dining ໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບແຂນ, ເອີ້ນວ່າຕັ້ງອີ້ນວມແລະໂດຍບໍ່ມີແຂນ, ເອີ້ນວ່າເກົ້າອີ້ຂ້າງ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດໃຊ້ໄດ້ແຕ່ງຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ຕົກແຕ່ງບາງສ່ວນ, ແລະໂດຍບໍ່ມີການ upholstery. ຄໍເຕົ້າໄຂ່ທີ່ທົ່ວໄປຂອງປະທານຫ້ອງປະກອບດ້ວຍສັນ, Berger, ladder ... ອ່ານເພິ່ມເຕິມ »

WhatsApp Online Chat !